خدمات پاتاف

خدمات شرکت پاتاف بازیافت و تبدیل الکترودهای گرافیتی می باشد
بازیافت الکترودهای مصرف شده و تبدیل انها به الکترود ،قطعات و پودر گرافیت به بهترین نحو بنا به سفارش و با پایین ترین قیمت توسط این شرکت انجام می شود

بازیافت و تولید الکترود

تولید الکترود در سایزهای مختلف شامل :

( تولید الکترود در سایزهای مختلف بنا به درخواست مشتری )

بازیافت و تولید پودر گرافیت

تولید پودر گرافیت شامل :

( دانه بندی پودر بنا به سفارش مشتری میباشد )